CV
Když se varhaníkovi, sbormistru a skladateli Jiřímu Strejcovi» narodil syn, zdálo se, že bylo rozhodnuto o jeho životní cestě. Ale touha po motorech nejdříve svedla Martina do autodílny. Po vyučení autome-
chanikem, vrátil se k dědictví rodovému: varhanám. Martin vystudoval varhanní oddělení brněnské kon-
zervatoře ve třídě Josefa Pukla. I zde přispěchal Martinův otec: k absolutoriu svého syna napsal nové koncertní varhanní dílo. Snad chtěl tím naznačit, že Martin musí věnovat pozornost skladbám českých skladatelů, které vytvořili pro tento královský nástroj.

Sledujeme-li programy varhanních koncertů Martina Strejce, ať už těch u sv. Brigity ve Vídni, či pro-
bíráme-li se programy koncertů ve Spojených státech amerických, kde už hostoval po čtyřikráte, všude čteme jména českých skladatelů: od barokních mistrů počínaje B.M. Černohorským, přes Segera, Vaň-
hala, Kličku i Janáčka Wiedermanna i Vránu, Pololáníka i Strejce i dalších autorů. Jistěže jako každý var-
haník hraje Bacha nebo Regera, Widora či Francka, ale bohatý a tvárný svět české varhanní tvorby, kterou posluchači mimo naši zem rádi poznávají, potřebuje své nadšené apoštoly. A v tom varhaník a někdejší ředitel Filharmonie Hradec Králové v Hradci Králové, Martin Strejc odevzdaně působí.
 
Jaroslav Hübner – dramaturg FHK
 
 

Martin Strejc se narodil roku 1957 v Pardubicích. Hru na varhany studoval u svého otce Jiřího a po ab-
solutoriu na brněnské konzervatoři u profesora Josefa Pukla působí v Hradci Králové jako varhaník, učitel varhanní hry a sbormistr. Do roku působil jako 2012 ředitel kůru farního kostela sv. Antonína a od roku 1996 byl po několik let členem AMERICAN GUILT OF ORGANISTS (AGO), což je organizace sdružující varhaníky z celého světa.

Repertoár Martina Strejce zahrnuje díla světových skladatelů, zcela v popředí jsou však zastoupeny skladby českých autorů. Spolupracoval s Filharmonií Hradec Králové, různými pěveckými sbory i sólisty. Pro Československý rozhlas nahrál Toccatu pro varhany, jejímž autorem je jeho otec, varhaník Jiří Strejc. 

Jeho umění je mimo jiné zachyceno na CD a MC "Vánoce v katedrále", "Kde domov můj"
a v srpnu 1997 vydaném profilovém CD "Varhanní koncert Martina Strejce", kde kromě jiných virtuosních skladeb zní také Koncert F dur pro varhany a orchestr Jana Křtitele Vaňhala pod taktovkou světově uznávaného dirigenta a šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové - doc. Františka Vajnara.

Hudební projekt České varhany  varhaníka Martin Strejce, na kompaktním disku (CD), přináší posluchačům nevšední srovnání čtyř pozoruhodných varhanních nástrojů z královéhradecké diecéze. Mezi monumentálními nástroji v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové, a v Litomyšli v kostele Povýšení sv. kříže. Novohradecké varhany zazní ve skladbách barokního velikána Johana Sebastiana Bacha a v koncertu pro varhany a orchestr Františka Xavera Brixiho.